Vedtægter
Favrskov Brydeklub

 

 

§1 Navn og hjemsted
Stk. 1  Klubbens navn er Favrskov Brydeklub.
Stk. 2  Klubbens hjemsted er Hammel, Favrskov Kommune.
Stk. 3  Klubben og/eller afdelinger kan tilslutte sig overordnede organisationer, landssammenslutninger, specialforbund o.l.

 

§2 Formål
Stk. 1  Klubbens formål er at fremme den almene interesse for brydning, samt
muliggøre deltagelse i konkurrenceidræt samt udvikle et godt idrætsmiljø for børn.

 

§3 Medlemskreds og kontingent
Stk. 1  Som medlem optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for klubbens formål.
Stk. 2  Indmeldelse og udmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt det fastsatte kontingent. Kontingentet skal betales forud.
Stk. 3  Nedsættelse af kontingenter kan efter ansøgning bevilges af bestyrelsen.
Stk. 4  Bestyrelsen fastsætter kontingentets størrelse.
Stk. 5  Det er muligt at have et passivt medlemskab, hvor kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Et passivt medlemskab giver mulighed for at benytte klubbens faciliteter uden at deltag aktivt i træning og stævner.

 

§4 Eksklusion
Stk. 1  Et medlem kan udelukkes af klubben:
- ved kontingentrestance ud over 3 måneder efter påkrav af berigtigelse bortfalder medlemskabet.
- ved en optræden, der ikke er forenelig med klubbens ånd.
Stk. 2  Mod betaling af kontingentrestance kan et medlem optages igen.
Stk. 3  Skyldes udelukkelsen af klubben andre årsager, kan medlemmet optages igen, såfremt der i bestyrelsen er flertal herfor.

 

§5 Generalforsamlingen
Stk. 1  Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Stk. 2  Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden ved annoncering på hjemmesiden og opslag i klubbens mødelokale – opslagstavle. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Stk. 3  Alle medlemmer, der senest ugedagen forinden generalforsamlingen har betalt kontingent, er møde- og stemmeberettigede.
Personer over 16 år er stemmeberettigede. Umyndiges stemmeret og valgbarhed udøves af værgen. Ved generalforsamlingen kan en person kun tælle som én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt eller pr. brev. Passive medlemmer har stemmeret.
Stk. 4   Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
-          Valg af dirigent
-          Bestyrelsens beretning til godkendelse
-          Kasserens beretning til godkendelse
-          Behandling af indkomne forslag, herunder evt. forslag til lovændring
-          Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen består af 4-5 medlemmer
Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år for 2 år af gangen. Kassereren og 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år for 2 år af gangen
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde
-          Valg af suppleant, revisor og revisorsuppleant
Suppleant, revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år af gangen
-          Eventuelt

Stk. 5  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamling skal afholdes.
Stk. 6  Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være et medlem af bestyrelsen.
Stk. 7  Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldige afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid en skriftlig afstemning.

 

§6 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1  Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, og skal afholdes, når mindst 1/4 af aktive medlemmer fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for bestyrelsen. De medlemmer som fremsætter sådan forslag har mødepligt.
Stk. 2  For afholdelse af ekstraordinær generalforsamling gælder samme indvarsel som ved ordinær generalforsamling.

 

§7 Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1  Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2  Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamling for budget samt regnskab.
Stk. 3  Klubbens regnskab føres af kassereren, der tillige fører klubbens medlemsregister.
Stk. 4  Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

 

§8 Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1  Klubben tegnes udadtil ved underskrift af formanden.
Stk. 2  Ved optagelse af lån og ved køb/salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 3  D
er påhviler ikke klubbens medlemmer og bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligter, der påhviler foreningen.

 

§9 Vedtægtsændringer
Stk. 1  Disse vedtægter kan kun ændres ved 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2  Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.
Stk. 3  Der kan ikke laves vedtægtsændringer, der medfører at Favrskov Brydeklub mister aktiver.
Stk. 4  Der kan ikke laves vedtægtsændringer, som vil medføre, at der kommer underafdelinger i klubben.
Stk. 5  Brydeklubbens bestyrelse kan uddelegere opgaver til andre medlemmer af brydeklubben. Disse kan arbejde selvstændigt inden for brydeklubbens vedtægter.

 

§10 Opløsning
Stk. 1  Opløsning af klubben kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2  Ved opløsning tilfalder klubbens aktiver idrætslige formål i foreningens område efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

 

§11 Datering
Stk. 1  Således vedtaget på generalforsamling den 29. marts 2014.


Bestyrelsen for Favrskov Brydeklub


Merete Andersen         Lykke Linnet
Formand                       Næstformand  


Hans Harboe Jensen   Elin Kristensen
Kasserer                       Sekretær


Anne Kaae Jørgensen
Bestyrelsesmedlem

 

Du kan også læse vedtægterne i PDF-format her.